นายธาดา ชุมไชโย
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

เรื่องน่ารู้

ด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.1

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 9 เข้าชมวันนี้
  • 370 เข้าชมเดือนนี้
  • 16,327 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร (อาคาร 1 ชั้น 4)
เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6007
โทรสาร -
Email Address : 23000000@customs.go.th

คู่มือประชาชน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป หรือกรณีขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละห้าของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป 24 ธันวาคม 2562 16:16:0777
2 การนำรถออกนอกราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)6 มกราคม 2563 15:57:1990
3 การขออนุญาตนำรถเข้ามาในราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร) 6 มกราคม 2563 15:56:4074
4 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว6 มกราคม 2563 15:55:3477
5 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 6 มกราคม 2563 12:03:14105
6 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน 6 มกราคม 2563 12:02:3264
7 การขออนุญาตเป็นผู้ถ่ายลำ-ผ่านแดน 6 มกราคม 2563 12:01:3674
8 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 6 มกราคม 2563 12:00:1066
9 การยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 6 มกราคม 2563 11:59:0487
10 การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 6 มกราคม 2563 11:55:28104
11 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ6 มกราคม 2563 11:54:0771
12 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ความยินยอมตัวแทน ออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น 6 มกราคม 2563 15:36:3075
13 การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์6 มกราคม 2563 15:35:06107
14 การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล6 มกราคม 2563 15:34:0070
15 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 13:43:1472
16 การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 6 มกราคม 2563 15:30:3063
17 การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออก ไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 7 มกราคม 2563 11:09:4066
18 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 7 มกราคม 2563 11:12:4268
19 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนการชำระอากรด้วยเงินสด 24 ธันวาคม 2562 16:14:3872
20 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต24 ธันวาคม 2562 16:11:2866
21 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต 24 ธันวาคม 2562 16:10:3971
22 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือกรณีขอเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิต ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 24 ธันวาคม 2562 16:09:1766
23 การอนุมัติยกเลิกสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า24 ธันวาคม 2562 12:04:3370
24 การอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 24 ธันวาคม 2562 12:03:5066
25 การแจ้งเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน 24 ธันวาคม 2562 12:03:1166
26 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน24 ธันวาคม 2562 11:19:4566
27 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า7 มกราคม 2563 11:25:4261
28 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร บนเที่ยวบิน7 มกราคม 2563 11:31:2658
29 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ7 มกราคม 2563 11:36:0467
30 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร7 มกราคม 2563 11:40:1071
31 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ7 มกราคม 2563 11:48:0564
32 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว7 มกราคม 2563 11:49:1469
33 การรับฝากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Customs Bond) 7 มกราคม 2563 11:50:0363
34 การขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 6 มกราคม 2563 15:28:4280
35 การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ 6 มกราคม 2563 15:27:5263
36 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 13:41:3372
37 การขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์3 มกราคม 2563 11:23:5465
38 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร3 มกราคม 2563 11:23:1164
39 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติหลักการครั้งแรก หรือกรณีขออนุมัติหลักการเพิ่มเติม หรือกรณีควบกิจการ/โอนกิจการ/แปรสภาพนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร2 มกราคม 2563 13:53:0068
40 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีควบกิจการ/โอนกิจการที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม 2 มกราคม 2563 13:52:2270
41 การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 2 มกราคม 2563 13:51:5166
42 การขออนุญาตนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อกำจัดหรือทำลาย 2 มกราคม 2563 11:29:5340
43 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 มกราคม 2563 11:29:0648
44 การขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร2 มกราคม 2563 11:27:2545
45 การขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 7 มกราคม 2563 14:01:1647
46 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์25 ธันวาคม 2562 14:37:4842
47 การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน25 ธันวาคม 2562 14:36:2244
48 การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต25 ธันวาคม 2562 14:35:4740
49 การอนุมัติสถานที่เก็บรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูล ณ สถานที่อื่น ซึ่งไม่ใช่สถานประกอบการผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก25 ธันวาคม 2562 14:35:0341
50 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้า ขาเข้า (ปากระวาง)17 มกราคม 2563 15:02:4544
51 การขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์3 มกราคม 2563 16:14:5940
52 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ3 มกราคม 2563 16:17:2542
53 การขออนุญาตเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ6 มกราคม 2563 15:27:0244
54 การขออนุญาตเปิดระวางเรือเพื่อทำการขนถ่ายของลงเรือเฉพาะเขตและการขนถ่ายของขาเข้าลงเรือเฉพาะเขต ณ ที่จอดเรือภายนอกเกาะสีชัง6 มกราคม 2563 15:26:0743
55 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 6 มกราคม 2563 15:24:5645
56 การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 14:12:4745
57 การขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 14:18:0044
58 การให้สิทธิในการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน 7 มกราคม 2563 14:59:1845
59 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ7 มกราคม 2563 14:58:4141
60 การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 มกราคม 2563 14:57:5844
61 พิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์7 มกราคม 2563 14:57:0747
62 การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 7 มกราคม 2563 14:55:4243
63 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออก ที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD)7 มกราคม 2563 14:54:5541
64 การประทับตราอนุญาตให้ขนขึ้นบกในใบอนุญาตการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 7 มกราคม 2563 14:54:0641
65 การขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 14:53:2841
66 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร 3 มกราคม 2563 16:18:3743
67 การขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (Bill of Sight) 3 มกราคม 2563 16:18:0347
68 การขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และการต่ออายุใบอนุญาตการเป็นเคาน์เตอร์บริการ25 ธันวาคม 2562 14:32:1863
69 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลี่ยนรหัสผู้นำของเข้า 24 ธันวาคม 2562 16:15:1745
ผลลัพท์ทั้งหมด 69 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร (อาคาร 1 ชั้น 4)
เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6007
อีเมล์ : 23000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร